Sopimusehdot


1. ASIAKASSOPIMUKSEN EHDOT JA ASIAKKUUS

Fitness & Aerobic Club Oy:n asiakkaita ovat kaikki asiakassopimuksen allekirjoittaneet, 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Alle 18-vuotias kuntoilee Fitness & Aerobic Clubilla sopimuksen allekirjoittaneen huoltajan vastuulla. Asiakkuus edellyttää asiakassopimuksen hyväksymistä ja täyttämistä. Asiakkaalle luovutetaan henkilökohtainen asiakaskortti asiakkuuden todentamista varten ja tämä tulee vetää aina Fitness & Aerobic Clubilla vierailtaessa. Asiakaskorttia ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Asiakkaan on välittömästi tiedotettava nimen, puhelinnumeron, osoitteen tms. muutoksista. Tallennettuja henkilötietoja Fitness & Aerobic Club käsittelee henkilötietolain mukaisesti. Kadonneen asiakaskortin tilalle on asiakkaan lunastettava uusi kortti hinnaston mukaista maksua vastaan.

2. MAKSUT

Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen allekirjoittaneella on voimassa oleva asiakassopimus, joka veloitetaan sopimuksessa sovitulla tavalla. Palvelumaksulla asiakas saa liikuntakeskuksen käyttöoikeuden. Erilaisesta maksutavasta esim. käteinen tai liikuntaseteli Fitness & Aerobic Club perii 5€ lisämaksun. Erilaisella maksutavalla maksettaessa minimiaika on kaksi (2) kuukautta ja maksu tulee suorittaa vastaanottoon edellisen kuun 25. päivä mennessä.

3. TARJOTTAVAT PALVELUT

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Fitness & Aerobic Club Oy:n palveluita asiakaskauden aikana sopimusehtojen mukaisesti oman sopimustyyppinsä mukaisesti. Lisäksi asiakkaalla on oikeus käyttää Kuntokeitaan kuntosalipalveluita Kuntokeitaan kuntosaliehtojen mukaisesti.

4. SOPIMUSTYYPIT

Toistaiseksi voimassa oleva asiakassopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus jatkuu automaattisesti määräämättömän ajan kunnes sopimus irtisanotaan tämän sopimusehtojen mukaisesti kirjallisena.

Asiakuudet ovat aina henkilökohtaisia. Fitness & Aerobic Clubin palvelut ovat käytössä valitun sopimuksen mukaisesti määrättyinä aikoina (esim. aamuvirkku kortti voimassa klo 5.00-15.05 välisenä aikana, koko päivä klo 05-23 välisenä aikana)

5. ASIAKASKORTIN TAUOTUS JA JÄÄDYTYS

Asiakas, jonka kuntoilu estyy yli yhden kuukauden ajaksi asiakkuuden kestäessä, voi saada vastaavan pidennyksen kuntoiluaikaa tauottamisen avulla. Tauottamista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisena estettä koskevan ensimmäisen kalenterikuukauden aikana, ja Fitness & Aerobic Clubin on hyväksyttävä pyyntö. Tauotuksen minimiaika on yksi kuukausi ja tauottamisen voi pyytää esimerkiksi sairastumisen tai elämäntilanteen merkittävän ja ennakoimattoman muutoksen johdosta. Asiakassopimuksen maksut keskeytyvät tauotuksen ajaksi. Tauotus ei lyhennä sopimuskautta, vaan asiakas sitoutuu aina maksamaan voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Fitness & Aerobic Clubilla on oikeus vaatia todisteita tauotuksen perusteesta. Huomioithan, että myöskään tauotus ja irtisanomisaika eivät voi kulua päällekkäin. Maksimissaan tauko voi olla kuusi (6) kuukautta.

Mikäli asiakas haluaa tauotuksen, jäädytyksen tai minkä tahansa muun hintaan tai maksuun vaikuttavan tekijän seuraavaksi kuukaudeksi, on muutos/pyyntö tehtävä edellisen kuukauden 20. pvä mennessä. Myöhästyminen aiheuttaa asian siirtymisen sitä seuraavalle kuukaudelle.

6. ASIAKKUUDEN IRTISANOMINEN

Irtisanomisaika on 30 vuorokautta laskettuna irtisanomista seuraavan sopimuskuukauden ensimmäisestä päivästä. Asiakkuus voidaan päättää kesken sopimuskauden irtisanomalla tai erityisistä syistä purkamalla. Pätevänä irtisanomisen syynä pidetään esimerkiksi pitkäaikaista sairastumista, pysyvää vammautumista, työttömyyttä tai pysyvää muuttoa paikkakunnalta. Muutos on todistettava asianmukaisella todistuksella (esim. lääkärintodistus). Asiakassopimuksen irtisanominen kesken kauden edellyttää asiakkaalle alussa asiakassopimukseen kirjoitettujen alennuksien sekä käytettyjen kuukausin kk-maksun hinnan erotuksen normaalihintaiseen kk-korttiin maksamista. Irtisanoutumisen voi tehdä sähköpostilla tai keskuksen asiakaspalveluun.

7. PERUUTTAMISOIKEUS

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukainen oikeus peruuttaa verkkokaupassa ja muualla kuin Fittarilla tekemänsä sopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla Fittarille viimeistään 14 päivän kuluttua asiakkuustilauksen tekemisestä. Asiakkaan palveluiden aloittaminen (eli ensimmäinen kuntosali- tai ryhmäliikuntakäynti) yhdessä palvelusopimuksen alkamisajankohdan määrittämisen kanssa katsotaan asiakkaan nimenomaiseksi pyynnöksi aloittaa palveluiden käyttö peruuttamisaikana. Mikäli palveluiden käyttäminen on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, on peruuttamistapauksessa asiakkaan korvattava Fittarille suoritettuja palveluja koskevan kuukauden palvelumaksu.


7. ASIAKASSOPIMUKSEN MAKSU

Asiakkuuden palvelumaksu tulee ensin sähköpostiin ja tästä voi tehdä e-laskusopimuksen verkkokaupassa. Asiakassopimuksen kk-maksu veloitetaan salikuukauden 1. päivä. Kuukausittainen palvelumaksu koskee aina kuluvaa kalenterikuukautta.

8. S-BONUS

Asiakkaalla on halutessaan mahdollista saada s-bonusta kuukausittaisesta palvelumaksustaan. S-bonusta saa maksamalla kuukausimaksujaan vähintään kaksi kuukautta kerralla vastaanottoomme 20 päivä mennessä edeltävää kuuta.

9. HINNANMUUTOKSET SEKÄ TOIMINTAA KOSKEVAT MUUTOKSET

Fitness & Aerobic Club voi muuttaa kustannusten nousun tms. syyn takia asiakassopimuksen hintaa ilmoittamalla siitä vähintään 1 kk etukäteen ilmoitustaululla sekä asiakkaalle sähköpostitse tai kirjeitse. Arvonlisäveroon kohdistuvat muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.
Fitness & Aerobic Club pidättää itsellään oikeuden pitää keskus suljettuna, muuttaa aukioloaikoja, sekä tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Muutoksista ilmoitetaan ilmoitustaululla. Laskuttajalla on oikeus myydä sopimus kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

10. SÄÄNNÖT, VASTUU MAKSUISTA JA SOVELTUVA LAKI

Asiakkaan on noudatettava Fitness & Aerobic Clubin käyttäytymissääntöjä ja ohjeita, jotka löytyvät keskuksen ilmoitustaululta. Mikäli asiakas rikkoo keskuksen sääntöjä, voidaan hänen asiakkuutensa joko tauottaa tai irtisanoa. Fitness & Aerobic Clubilla on oikeus periä myöhästyneistä maksuista hinnaston ja lain mukaista muistutusmaksua sekä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Mikäli työnantaja tai muu taho mistä tahansa syystä lopettaa asiakkaan kuukausimaksuun liittyvän tuen maksamisen tai sen osan maksamisen, on asiakas vastuussa kuukausimaksun maksamisesta kokonaisuudessaan. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään käräjäoikeudessa. Lisäksi asiakkaalla on aina oikeus saattaa kulutushyödykettä koskeva riita-asiansa maksutta myös kuluttajalautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta on puolueeton ja riippumaton, tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin. Lautakuntaan valittaminen on asiakkaalle maksutonta.

Tervetuloa Fittarin asiakkaaksi!

"HARD WORK BEATS TALENT"